Syarat ketiga yang menyebabkan nahi mungkar itu perlu ialah hendaklah kemungkaran itu dalam perkara-perkara yang telah diketahui hukumnya, bukan yang dihukumkan secara berijtihad.

Mana-mana yang disimpulkan melalui ijtihad, tidak boleh diingkari.

Seorang yang bermazhab Hanafi tidak boleh mengingkari perbuatan seorang yang bermazhab Syafi’i dalam perkara-perkara yang ditentukan menerusi ijtihad, yakni dalam masalah-masalah yang dipertelingkahkan di antara para Imam Mazhab, sebab tiada diketahui kekhilafan orang yang tiada sependapat dengannya secara pasti, melainkan secara zhanni (didasarkan atas sangkaan semata-mata).

Yang patut diingkari bila ia merupakan kemungkaran yang dipersepakati dalam semua mazhab.

Begitu pula kemungkaran yang dilakukan oleh puak-puak yang membuat bid’ah yang tiada syak lagi telah ternyata kesalahannya, harus ditegah, melainkan kesalahan-kesalahan yang masih dalam persangkaan sebagai hasil ijtihad.

Klik di sini untuk rujuk senarai kandungan Kitab Amar Ma’ruf Dan Nahi Mungkar.