pernikahan


Di antara yang wajib atas isteri dari hak-hak perkahwinan, apabila suaminya meninggal dunia, ia tidak berkabung kerana berdukacita lebih dari empat bulan sepuluh hari. Wajib meninggalkan memakai air wangi, tidak menghiaskan diri dalam masa perkabungan itu.

Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan Hari Kemudian berkabung atas seorang yang mati lebih dari tiga hari, melainkan atas suami iaitu empat bulan dan sepuluh hari.”

Wajib atas isteri juga tinggal di dalam rumah suaminya yang meninggal dunia itu sehingga iddahnya, tidak boleh berpindah ke rumah keluarganya dan tidak boleh keluar rumah, melainkan kerana sesuatu dharurat saja.

Di antara adabnya lagi, hendaklah ia menjalankan perkhidmatannya yang ia mampu melakukan di dalam rumah, sebagaimana biasanya isteri-isteri para sahabat melakukan, moga-moga Allah redha atas mereka sekalian.

Tugas utama kaum wanita ialah

  1. Memperbaiki urusannya sendiri dan urusan rumahtangganya, tetap menunaikan semua sembahyang dan puasa.
  2. Jika rakan suaminya meminta izin masuk ke dalam rumahnya sedang suami tiada di rumah, maka tidak boleh diizinkan masuk dan tiada boleh banyak berbicara dengannya, sebagai menunjukkan tanda cemburu atas dirinya sendiri dan suaminya.
  3. Hendaklah isteri sentiasa merasa puas dengan segala yang diberikan oleh suaminya, sebagai rezeki dari Allah ta’ala.
  4. Ia harus selalu mengutamakan hak suami atas dirinya sendiri, begitu pula atas segala hak kaum kerabatnya.
  5. Sering membersihkan dirinya sendiri, serta bersedia, pada bila-bila masa untuk menerima keinginan suami.
  6. Hendaklah ia sentiasa bersifat belas kasihan terhadap anak-anaknya, memelihara dan melindungi mereka dari segala yang tidak baik, tidak mengeluarkan caci-maki terhadap anak-anak dan tiada menggunakan lidahnya hanya untuk menjawab dan menentang suami.

Di antara adab-adabnya pula ialah: isteri tiada terlalu bermegah-megah dengan kecantikan dirinya, dan tiada pula mengeji suaminya kerana keburukannya.

Adab yang lain lagi ialah: Hendaklah isteri sentiasa melazimkan dirinya dalam kebaikan dan memelihara dirinya pada masa ketiadaan suaminya. Apabila suami kembali bergembiralah ia bersenang-hatilah ia semula bersamanya.

 

Hak seorang puteri atas kedua ibubapanya ialah mendidiknya cara-cara pergaulan yang baik dan adab-adab percampuran dengan suami sebagaimana yang diriwayatkan dari Asma’ binti Kharijah al-Fizari. Katanya kepada puterinya ketika hari perkahwinan puterinya itu:

“Kini engkau telah keluar dari sangkar yang di dalamnya engkau telah dibesarkan, berpindah ke tempat tinggal yang engkau belum pernah mengenalinya lagi, dan kepada seorang teman hidup yang engkau belum biasa dengannya.

Maka umpamakanlah dirimu itu sebagai sekeping tanah, nescaya ia akan menjadi tiangnya. Kalau engkau menganggap dirimu sebagai jariah, tentulah ia akan menganggap dirinya hamba sahaya.

Jangan membebaninya agar ia tiada meninggalkanmu. Jangan menjauhinya agar ia tiada melupaimu. Jika ia mendekatimu setapak, datangilah ia dua tapak. Jika ia menjauhimu, jauhilah ia dengan baik.

Jagalah hidungnya, telinganya dan matanya, sehingga ia tiada mencium sesuatu melainkan yang baik-baik, tiada mendengar sesuatu melainkan yang indah-indah dan tiada melihat sesuatu melainkan yang cantik-molek.”

Kesimpulan dari kata-kata yang berkaitan dengan adab-adab kaum wanita tanpa banyak bicara ialah:

1.    Hendaklah ia merupakan sendi utama di dalam rumahtangganya. Sentiasa melazimi jahitan dan tenunannya. Tidak banyak naik-turunnya.

2.    Sedikit bicaranya dengan tetangga, ia tidak mendatangi tetangganya melainkan jika ada perkara yang perlu yang mendorongnya ke sana.

3.    Memelihara hak suaminya ketika ia ada di rumah ataupun tiada di rumah. Sentiasa menimbulkan kegembiraan hati suami pada segala kelakuannya.

4.    Tiada mengkhianati dirinya terhadap suami dan hartanya.

5.    Tiada keluar dari rumah melainkan dengan izin suami. Dan jika diizinkan ia keluar, hendaklah dalam keadaan tertutup. Memilih jalan-jalan yang sepi dari orang ramai, tidak memilih jalan raya atau pasar.

6.    Memelihara suaranya supaya tidak terdengar oleh orang-orang asing atau dikenali peribadinya oleh mereka itu.

7.      Tidak memperkenalkan dirinya kepada rakan-rakan suaminya dalam menunaikan segala keperluan, tetapi hendaklah ia berpura-pura terhadap sesiapa yang disangka mengenalinya ataupun memang dia mengenalinya.

Isteri wajib mentaati suami pada segala yang dikehendaki oleh suami daripada perkara-perkara yang tiada maksiat padanya. Di sana terdapat banyak hadis yang diriwayatkan dalam menentukan hak suami atas isteri.

Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

“Mana saja wanita yang meninggal dunia, sedangkan suaminya redha terhadapnya maka ia akan masuk syurga.”

Sabdanya lagi:

“Apabila seorang wanita bersembahyang lima waktunya, berpuasa sebulannya, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya nescaya ia akan masuk syurga yang disediakan oleh Tuhannya.”

Berkata Ibnu Abbas: Telah datang seorang wanita dari Khats’am kepada Rasulullah s.a.w. lalu berkata: Saya ini seorang wanita yang janda dan saya akan berkahwin. Apakah haknya suami? Baginda menerangkan: Di antara hak suami atas isteri, ialah apabila ia mengingininya serta memujuknya supaya menyerahkan diri sedang isteri suci dari haidh, janganlah menolaknya.

Isteri juga tidak boleh memberi apa-apa yang ada di dalam rumah kepada orang lain, melainkan dengan izin suami. Jika ia melanggar juga maka berdosalah isteri itu manakala suami mendapat pahala dari pemberian itu.

Isteri tidak boleh berpuasa secara sukarela, melainkan dengan izin suami, jika isteri melanggar juga, nescaya jadilah puasanya itu lapar dan dahaga semata-mata, tanpa mendapat apa-apa balasan dari Allah.

Jika isteri keluar dari rumah tanpa izin suami, nescaya Malaikat akan melaknatinya sehingga ia kembali ataupun bertaubat.

Kesimpulannya, hak-hak suami atas isteri itu ada banyak, tetapi yang terpenting sekali ialah dua perkara:

  1. Memelihara diri dan menutup rahsia
  2. Tidak terlampau menuntut perkara-perkara yang tidak diperlukan, dan menjaga agar usahanya tidak termasuk perkara yang haram.

Bersambung dari: Kewajipan Suami – Perceraian dengan talaq

Seorang suami yang ingin mentalaqkan isterinya, hendaklah memerhatikan empat perkara berikut, iaitu:

1. Hendaklah ia mentalaqkan isterinya dalam keadaan suci dari haidh yang belum ia bersatu dengannya. Sebab talaq dalam waktu haidh ataupun dalam masa suci yang ia telah bersatu dengannya adalah seperkara bid’ah yang haram, sekalipun memang ia sengaja melakukan perbuatan itu menjadikan masa iddahnya lebih panjang.

Sekiranya ia telah melakukan itu, maka hendaklah ia merujuk isterinya semula. Kemudian ia tunggu pula hingga ia suci sekali lagi, kemudian haidh, kemudian suci lagi, dan pada masa itu terserahlah kepadanya, kalau mahu ditalaqkannya ataupun dibiarkan saja dalam aqadnya.

2. Hendaklah ia menjatuhkan talaq satu, kerana dengan talaq satu pun sudah terhasil maksudnya. Kemudian faedah dari talaq satu, suami boleh rujuk semula sewaktu dalam iddah, jika ia merasa kesal dengan keputusannya yang mula-mula.

Jika ia menjatuhkan talaq tiga sekaligus, barangkali ia akan menyesal, maka ketika itu ia tidak boleh kembali lagi kepada isterinya melainkan dengan jalan muhallil; iaitu isterinya dinikahi oleh orang lain lebih dulu sekadar pelepasan nafsunya, kemudian diceraikan dan barulah boleh berkahwin semula dengannya.

Aqad nikah muhallil ini ditegah dan dalam hal ini dialah yang menjadi penyebab aqad muhallil itu.

3. Hendaklah ketika menyebutkan talaq itu dengan suara lemah-lembut dan menerangkan sebab mengapa ia terpaksa mentalaqnya tanpa kekerasan.

Dalam pada itu hendaklah ia menyabarkan dan menggembirakan hati isteri yang ditalaqnya itu dengan sesuatu hadiah, sebagai penutup sakit hatinya dikeranakan berita talaq yang disampaikan kepadanya.

Allah telah berfirman:

“Dan berikanlah (isteri-isteri yang diceraikan itu) pemberian,” (al-Baqarah: 236)

Al-Hasan bin Ali r.a. pernah menyampaikan perkara talaq dua orang isterinya kepada para sahabatnya dengan meminta mereka menyebutkan tentang talaq itu kepada dua isteri tersebut. Kemudian beliau telah membayar kepada setiap isteri sepuluh ribu dirham.

4. Janganlah sampai suami membocorkan rahsia isteri, sama ada sewaktu talaq ataupun sewaktu menikah, sebab ada tegahan keras yang melarang membocorkan rahsia kaum wanita dengan ancaman yang paling berat.

Dalam perkara talaq, ia merupakan perkara harus yang amat dibenci di sisi Allah Ta’ala. Talaq itu dihukumkan harus, apabila ia tiada disertai dengan penganiyaan dengan jalan yang salah. Namun demikian apabila seseorang telah mentalaq isterinya, maka tentulah ia telah menyakiti hatinya, sedangkan menganiaya atau menyakiti orang lain tiada dibenarkan oleh agama melainkan jika berlaku kesalahan dari pihak isteri, ataupun timbulnya suatu dharurat dari pihak lelaki.

Allah telah berfirman:

“Jika isteri-isteri itu mentaati kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menganiayai mereka.” (an-Nisa’: 34)

Yakni, maksudnya janganlah pula kamu mencari jalan untuk mentalaqkan mereka itu. Tetapi jika ayah si suami tiada senang dengan isteri anaknya, bukan kerana sesuatu sebab yang tidak baik, maka hendaklah ia mentalaqkan isteri sebagai tanda ketaatan kepada ayah.

Dalam hal isteri menyakiti suami, ataupun berlaku buruk terhadap keluarga suami, maka ia dikira bersalah. Begitu pula, jika isteri itu buruk perilakunya ataupun rosak agamanya.

Tetapi jika penganiyaan berlaku dari suami terhadapnya, maka ada jalan bagi isteri untuk menebus dirinya dari suami yang zalim itu dengan membayar wang. Dalam hal ini, makruh bagi lelaki untuk menuntut tebusan wang lebih daripada kerugiannya, kerana yang demikian itu adalah semacam tekanan atau bebanan untuk memberati isteri. Bahkan ini bererti seolah-olah sebagai memperniagakan kemaluan wanita.

Allah telah berfirman:

“Tidak mengapa atas keduanya pada apa yang dibayar oleh perempuan untuk menebus dirinya.” (al-Baqarah: 229)

Jadi pengambilan apa yang telah diambil dari suami itu adalah hak untuk dijadikan tebusan diri isteri dari suami. Adapun isteri yang meminta talaq apa-apa sebab, maka ia berdosa besar sekali.

Bersambung: Perkara-perkara yang perlu diperhatikan suami yang ingin mentalaqkan isterinya.

Sebagai seorang suami, dia harus memelihara kesederhanaan dan kesopanan dalam adab-adab melahirkan anak.

Ada lima perkara dalam adab-adab melahirkan anak:

1. Jangan sampai terlalu gembira bila menerima anak lelaki, atau terlalu dukacita bila mendapat anak perempuan, kerana dia tidak mengetahui di mana letaknya tuah di antara keduanya.

Betapa banyaknya orang yang dianugerahi anak lelaki merasa kesal di kemudian hari, dan bercita-cita kalaulah anak itu tiada dilahirkan sama sekali. Yang lain pula mengharapkan anak itu, kalau boleh menjadi perempuan saja. Bahkan pada menerima anak perempuan itu, ada kalanya lebih besar pahalanya.

Berkata Anas meriwayatkan Hadis dari Rasulullah s.a.w., sabdanya: Barangsiapa yang mempunyai dua orang anak perempuan, ataupun dua orang saudara perempuan, lalu ia membuat baik kepada keduanya selama ia berdampingan dengan mereka, nanti kelak di dalam syurga saya dan dia seperti dua jari ini.

2. Hendaklah diazankan di telinga (kanan) bayi sebaik-baik saja ia lahir dari perut ibunya (dan diiqamatkan disebelah kiri – pent.).

3. Hendaklah bayi itu dinamakan dengan nama yang baik. Sesiapa yang telah diberikan nama yang tidak baik, sunnat diubah nama itu dengan yang lain.

4. Sunnat dibuatkan aqiqah iaitu menyembelih dua ekor kambing bagi anak lelaki atau seekor bagi anak perempuan. Kemudian sunnat pula disedekahkan emas atau perak seberat rambutnya yang dipotong pada hari ketujuh.

5. Hendaklah dimamahkan ke dalam mulutnya dengan sebutir kurma atau lain-lain manisan, kerana yang demikian itu dari amalan Rasulullah s.a.w.

Sebagai seorang suami, dia harus memelihara kesederhanaan dan kesopanan dalam adab-adab bersetubuh.

Sunnat dimulakan dengan perbualan-perbualan manis dan bercumbu-cumbuan, manakala suami menutup kepalanya dan suaranya direndahkan seolah-olah, dia sedang berbisik-bisik. Apabila telah memuncak keinginannya, hendaklah ia menunggu seketika sehingga isteri pula datang nafsunya.

Hendaklah suami jangan mendatangi isteri sewaktu haidh bahkan hendaklah ia menunggu seketika sehingga ia bersih dari haidh, tetapi bolehlah ia bersenang-senang dengan seluruh tubuh badannya, melainkan bersetubuh saja yang dilarang.

Janganlah pula ia cuba mendatangi isteri yang dalam haidh itu pada jalan lain yang telah ditentukan. Perbuatan yang demikian itu adalah ditegah dengan keras, kerana dikhuatiri akan berlaku sesuatu bahaya atau penyakit. Ketahuilah bahawa bahaya dan penyakit itu sentiasa ada, sebab itu ia menjadi lebih keras haramnya daripada bersetubuh dengan isteri yang sedang haidh.

Allah telah berfirman:

“Hendaklah kamu mendatangi ladangmu (isterimu) sebagaimana yang kamu ingini.” (al-Baqarah: 223)

Maksud dari ayat “sebagaimana yang kamu ingini” ialah pada bila-bila masa yang kamu merasa berkeinginan.

Sewaktu isteri masih dalam haidh, tiada tegahan bagi suami untuk beristimna’ (mengusahakan keluarnya air mani) dengan membiarkan tangan isteri bermain-main pada seluruh tubuh badan suami, begitu pula boleh juga suami meraba-raba bahagian-bahagian yang di dalam kain isteri sehingga naik syahwatnya, hanya yang dilarang ialah bersetubuh saja.

Malah tiada larangan seseorang suami mengajak isteri yang dalam haidh makan bersama-sama dengannya, atau baring bersama-sama, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang seumpama itu.

Di antara adab-adab bersetubuh lagi, janganlah ia ber‘azal (menumpahkan air mani di luar kemaluan wanita), sebab tidak ada suatu yang bernyawa yang telah ditakdirkan Allah wujudnya melainkan ia tetap akan wujud bagaimana sekalipun diusahakan untuk mengelakkannya.

Mengenai perbuatan ‘azal itu, ada berbagai-bagai pendapat ulama. Ada yang mengharuskan, dan ada pula yang menghalalkan dengan syarat keredhaan isteri. Jika isteri tidak redha maka dihukumkan haram supaya isteri tidak teraniaya. Tetapi pendapat yang betul ialah pendapat yang pertama, iaitu harus hukumnya.

Tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim sebuah Hadis dari Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. katanya; Kita pernah melakukan ‘azal dalam zaman Rasulullah s.a.w. padahal al-Quran masih turun ke atas baginda. Dengan lafaz yang lain: Kita pernah melakukan ‘azal, maka berita itu telah sampai ke pengetahuan Nabi Allah s.a.w tetapi baginda tiada melarang kami.

Barangkali faedah melakukan ‘azal’ ini kerana hendak memelihara kecantikan isteri dan kesihatannya supaya sering dapat bersenang-senang dengannya. Ataupun untuk mengekalkan perkongsian hidup dengannya supaya terjatuh dari bahaya talaq. Ataupun kerana sebab-sebab yang lain, seperti tidak suka banyak anak sehingga menyebabkan kesukaran untuk mencari nafkah, atau untuk memelihara diri dari keperluan bekerja terus-menerus untuk mencari kelebihan rezeki, dan melakukan kerja-kerja yang tidak baik atau lain-lain lagi. Sebab kurangnya kesukaran dalam kehidupan akan menolong kepada menegakkan agama.

Dalam keadaan isteri bernusyuz (menentang suami), hendaklah suami cuba mengajarnya dengan baik supaya ia kembali taat kepada suami.

Apabila berlaku perselisihan antara suami-isteri dan perkaranya tidak dapat diselesaikan sendiri, maka jika perselisihan itu berpunca dari kedua belah pihak, ataupun yang ternyata perselisihan itu berpunca dari pihak suami, sedengkan isteri tidak berupaya untuk menenangkan suaminya, ataupun suami tidak dapat berbuat sesuatu untuk membetulkan semula isterinya; dalam keadaan serupa ini mestilah di cari dua orang hakim sebagai orang tengah. Seorang dari pihak suami dan seorang yang lain dari pihak isteri untuk mengadili perkara keduanya dan cuba menyelesaikan perselisihan itu secara damai, sesuai dengan semangat firman Allah Ta’ala:

“Jika keduanya memang mahukan perdamaian, nescaya Allah akan memberikan taufiq antara mereka.” (an-Nisa’: 35)

Tetapi jika nusyuz itu berpunca dari pihak isteri semata-mata, maka Allah telah pun berfirman di dalam al-Quran al-Karim:

“Pihak lelaki itu lebih mampu meluruskan kaum wanita.” (an-Nisa’:34)

Suami tentu sekali mampu mendidik isteri dan membimbingnya ke jalan mentaati suami secara paksaan.

Dalam cara membimbingnya, haruslah diambil jalan secara berperingkat-peringkat; iaitu mula-mula dengan menasihati isterinya secara lemah-lembut dan mengingatkannya akan hak isteri terhadap suami dan mengancamnya bahawa perbuatannya itu akan dikutuki oleh Allah, jika ia engkar.

Kalau ini tidak memberikan kesan, maka hendaklah ia membelakanginya di tempat tidur sendirian meskipun ia masih tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah. Hal serupa ini ditempohkan hingga tiga malam berturut-turut.

Jika tidak berjaya juga untuk meluruskannya, maka syara’ dalam peringkat ini membolehkan suami memukul isteri dengan pukulan yang tidak mencederakan. Bila memukul jangan ditujukan di muka, kerana yang demikian adalah ditegah dengan keras.

Jika si suami mempunyai beberapa isteri, maka hendaklah ia bersikap adil terhadap sekalian isteri-isterinya itu, dan tidak boleh ia melebihkan yang satu dari yang lain.

Jika ia ingin keluar negeri dan mahu membawa seorang isteri bersamanya, maka hendaklah ia mengundi antara mereka.

Dalam hal suami telah menzalimi seseorang isteri tentang gilirannya, maka sayugialah ia mengqadha’kan harinya, sebab qadha’ itu wajib.

Wajib yang lain ialah adil dalam pemberian dan giliran tidur dan tidak wajib baginya untuk menyamaratakan kasih sayang dan persetubuhan, sebab itu tiada termasuk dalam kuasa pilihannya.

Rasulullah s.a.w. ketika dalam masa sakitnya diusung setiap hari dan setiap malam antara isteri-isterinya bila sampai giliran masing-masing. Baginda tetap tidur di rumah salah seorang isterinya di mana jatuh giliran masing-masing, tetapi jika ada di antara mereka yang mengalah untuk madunya, maka baginda akan bermalam di situ pula.

Next Page »